ÚVODNÍ SLOVO

Podnikání obecně je spojeno s překonáváním překážek a řešením krizových situací. Jednou z těch nejnáročnějších situací, kterou vedení společnosti muselo překonat, je současná krize způsobená pandemií koronaviru v různých podobách.

Vedení firmy s vlastníkem společnosti se rozhodlo pro udržení trvale integrity řízení firmy přijmout jedno z nejdůležitějších opatření.

Vedením firmy s vlastníkem společnosti byl založen v roce 2021 Svěřenský fond Gemini a to z důvodu efektivní správy majetku v případě nenadálé krizové situace.

“Svěřenecký fond lze považovat za efektivní nástroj ochrany před riziky při podnikání nebo před nečekaným úmrtím rozhodujícího vlastníka, proto jsme jeho založení doporučili vlastníkovi po konzultaci s právní kanceláří.”

Ing. Andrea Frydová, DiS., LL.M.
jednatel společnosti

NAŠE PŘEDNOSTI

Společnost Columnate industrial s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016,ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, které dokládají kvalitu provedení všech nabízených služeb. Zajišťujeme široké spektrum činností od demoličních a zemních prací přes provádění inženýrských sítí až po stavební práce. Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout i vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu, recyklaci nebo inženýrskou činnost.

KOMPLEXNOST

Nabízíme komplexní služby v oboru, kterému opravdu rozumíme, ve stavebnictví. Jsme schopni poskytnout ucelené řešení, které je založené na dlouholetých zkušenostech našich odborných pracovníků.

RYCHLOST A KVALITA

Vzhledem k tomu, že jsme firma s tradicí a léty zkušeností, tak od nás můžete očekávat vysokou kvalitu provedeného díla. Při práci používáme ty nejmodernější, ale zároveň prověřené pracovní nástroje i postupy.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Chápeme, že každá zakázka se ve velké míře odvíjí od subjektivních požadavků našich klientu. Každou zakázku s klientem důsledně konzultujeme a naši flexibilní pracovníci jsou schopni upravovat projekt dle Vašich požadavků.

NAŠE SLUŽBY

Zajišťujeme široké spektrum činností od demoličních a zemních prací přes provádění inženýrských sítí až po stavební práce. Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout i vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu, demolice, recyklaci nebo inženýrskou činnost.

DEMOLICE

Provádíme demolice výškových objektů, objektů v hustě zastavěných oblastech, ve stísněných prostorech, včetně rozsáhlých staveb, jako jsou třeba průmyslové areály. Zajistíme také likvidaci odpadů a suti po demolici. Demolovaný materiál recyklujeme a s odpadem nakládáme dle legislativních požadavků, ať už jde o nebezpečný nebo ostatní odpad. Všechny tyto činnosti realizujeme za pomoci námi navržených technologických postupů. Pro tyto práce používáme široké strojní vybavení.

V rámci demoličních prací pro Vás zajistíme:

 • zpracování dokumentace včetně projektu a demoličního výměru
 • úpravu pozemku pro další použití (možno využít recyklát z demolice)

STAVEBNÍ PRÁCE

V rámci zdokonalování a komplexnosti nabízených služeb provádíme také stavební činnost, která zahrnuje například výstavby, opravy a rekonstrukce provozních budov, stavebních objektů, základových konstrukcí, dopravních a obslužných komunikací. Široké portfolio dalších našich služeb nám poskytuje možnost realizovat Vaši zakázku od A-Z s minimem subdodávek a můžeme tak zaručit kvalitu práce.


AUTODOPRAVA

Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu. Díky široké škále vozidel je firma schopna přepravit veškeré stavební a demoliční odpady kategorie O/N a přepravu sypkých hmot. K nabídce těchto služeb rovněž patří přeprava nadrozměrného nákladu (pracovní stroje, objemné předměty a konstrukce).


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci provádění inženýrských sítí můžeme do těchto činností zahrnout realizaci:

 • splaškových, dešťových či jiných kanalizací
 • vodovodních řádů
 • plynovodů
 • horkovodů
 • elektro přípojek
 • přeložek veškerých inženýrských sítí
 • Také provádíme geodetické zaměření provedených prací, úpravu terénu po ukončení prací včetně pokládky dlažby, chodníků, úpravy komunikací. Všechny tyto práce jsme schopni zajistit tzv. na klíč, včetně konzultací s investorem, komunikací se státními institucemi, vlastníky pozemků dotčených sítí až po vlastní realizaci.

ZEMNÍ PRÁCE

Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých logistických areálů:

 • sejmutí ornice
 • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
 • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
 • přeprava výkopku
 • úprava pláně
 • násypy hutněné i nehutněné
 • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
 • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu
 • hrubé terénní úpravy


INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme a nabízíme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení:

 • zajištění dokladu a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • geodetická měření, vytyčení hranic, zaměření věcných břemen
 • zpracování stavební dokumentace
 • zpracování projektu nových přípojek do objektu
 • vypracování žádosti o stavební povolení
 • doplnění podkladu k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavku stavebního úřadu
 • získání souhlasu vlastníku sousedících pozemku a staveb na nich a dotčených organizací a osob
 • vypracování a podpis smluv o smlouvách budoucích
 • vypracování a podpis smluv o věcném břemeni
 • organizování předepsaných zkoušek apod.
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad
 • vklad smluv na příslušný katastrální úřad
 • vyjádření dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí
 • vytýčení podzemních řádů
 • vydání územního, stavebního a kolaudačního řízení


Politika ISM

Kvalita poskytovaných služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k nejvyšší prioritě naší společnosti.
K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001, sytému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001, včetně procesů neustálého zlepšování.
Naše společnost Columnate industrial s.r.o. je zaměřena na provádění staveb jejich změn a odstraňování.
Nejvýznamnějším kritériem hodnocení úspěšnosti společnosti je kvalita a včasné plnění termínů realizace zakázek vůči zákazníkovi. Toto je zabezpečeno technologiemi a systémy, kterými je společnost vybavena. Zvláštní důraz klade společnost na kontrolní mechanismy v průběhu celého procesu realizace zakázky.
 
K zabezpečení a dalšímu rozvoji ISM se společnost zavazuje:
 
Dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
Zajišťovat, plánovat a poskytovat zdroje pro fungování a rozvoj společnosti a pro udržování a zlepšování ISM
Spolupracovat pouze s kvalitními dodavateli, kteří jsou prokazatelně schopni plnit požadavky společnosti.
Neustále snižovat dopady své činnosti do všech složek životního prostředí včetně prevence znečištění a snižování spotřeby energií a surovin při všech svých činnostech.
Řešením rizik a příležitostí vytvářet základ pro zvyšování efektivity ISM, dosahování lepších výsledků a předcházení negativních účinkům na fungování a účel společnosti ve všech oblastech jejího působení.
Prosazovat preventivní přístup v oblasti ochrany životního prostředí, prevence závažných havárií a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky na bezpečnost, prevenci  a ochranu životního prostředí důsledně uplatňovat jako nedílnou součást chování všech osob zapojených do realizace zakázek
 
Ing. Andrea Frydová
jednatel
Třinec 1.1.2021

Kontaktní údaje

Columnate industrial s.r.o.
Lidická 544
739 61 Třinec

IČO: 04583736
DIČ: CZ04583736
Email: info@columnate-industrial.cz
Datová schránka: jy3cg9i

Kontaktujte nás